Vi har äran att varje år få ta del av Unga Örnar Sydsveriges- läger, som de anordnar hos oss på Norje Boke Camping. 

unga örnar

http://ungaornar.se/2016/07/12/sommarkul-pa-unga-ornars-rikslager/

På deras hemsida står följande :

Ett meningsfullt läger där vi har roligt tillsammans får oss att känna oss delaktiga i en gemenskap. På våra läger har du möjlighet att lära dig hur du kan påverka vilka möjligheter barn och unga har i skolan och i sitt lokalsamhälle.

Vi har roligt tillsammans, samtidigt som vi aktivt arbetar med värderingar om allas lika värde. Vi ska alltid agera mot mobbing och diskriminering i alla former. Våra läger ska vara en fristad från stereotypa könsroller och vi ska tillsammans se till att alla oavsett kön får utveckla sig själv och sina intressen. Vi jobbar med barnkonventionen som grund och alla barn och unga ska ha möjlighet att uttrycka sin mening och påverka vad vi gör. Unga lägerledare har möjlighet att utvecklas och lära med och av varandra med stöd av vuxna. Barn och unga ska ingå i lägerplaneringen och ha inflytande på riktigt. Genom vår lägerverksamhet vill vi komma till bukt med den låtsasdemokrati som många barn och unga upplever i övriga samhället ”

”Unga Örnar är en organisation där barn, unga och vuxna kämpar för barns rättigheter. Unga Örnar som organisation jobbar för demokrati, solidaritet och jämlikhet. Det viktigaste för oss är att ALLA BARN HAR RÄTT ATT HA KUL!

I Unga Örnar fattar barn och unga själva beslut om vad de ska göra och hur verksamheten ska se ut. På så sätt lever och lär vi demokrati. Unga Örnar finns för att skapa en rolig fritid som inte kostar för mycket. Vi kämpar också för att förbättra barns villkor i Sverige och i andra delar av världen. Vi driver barnpolitiska frågor utifrån FNs barnkonvention och vår verksamhetsidé som går ut på att vara en organisation för barn, ungdomar och vuxna som arbetar för en bättre, tryggare och roligare värld.”

Lägret står upp för alla barns rättigheter och citerar följande på deras hemsida:

Unga Örnar kämpar för att barnkonventionen ska respekteras och för att alla barn ska få en bra start i livet. 

Många barn och unga upplever att de inte blir lyssnade på av vuxenvärlden.  Just för att de är barn. Våra verksamhetsgrupper och läger finns nära skolan, familjen och lokalsamhället. Vi får ta del av tusentals barn och ungas vardag. Här är Unga Örnar en viktig plattform för att stärka barn och unga att våga förändra saker som är fel i sitt samhälle. Vi vet att barn och unga som är aktiva i föreningslivet har möjlighet att motverka rasism och främlingsfientlighet, utanförskap och ojämlikhet. Det är barnrättspolitik på riktigt.

Unga Örnar vill att Sverige blir bäst i klassen när det gäller barnkonventionen. Barns rättigheter måste respekteras överallt.

Jämlik skola och fritid
Barn och unga ska få samma förutsättningar i livet oavsett föräldrars inkomst eller bakgrund. Alla ska ha möjlighet att klara skolan, därför måste läxorna bort. Idag ser vi att många misslyckas i skolan för att de inte får rätt stöd i skolan eller hemifrån.

Det ska finnas en bra fritidsverksamhet med ett aktivt föreningsliv och öppna fritidsgårdar oavsett vilken kommun du bor i. De som deltar i minst utsträckning i fritidsverksamhet är tjejer och de i familjer med ekonomisk utsatthet därför behövs generella satsningar som alla kan ta del av.

Hur du kan göra skillnad
Du gör skillnad genom att driva fritidsverksamhet i Unga Örnar och bidra till att de barn som deltar på våra aktiviteter får ökat inflytande också i samhället. Som medlem i Unga Örnar har du också möjlighet att påverka makthavare och vuxna i din kommun.

I Unga Örnars Barnmanifest kan du läsa mer om vad vi tycker. Här är några frågor som Unga Örnars medlemmar har bestämt att vi ska kämpa för

 • Barnkonvention ska bli svensk lag
 • Kommuner skapa forum för barn att tycka till i frågor som påverkar dem
 • Skolan ska vara avgiftsfri, även friluftsdagar
 • Skolan ska vara läxfri. Så länge läxor finns ska skolan ha gratis läxläsning
 • Bra frukost ska finnas tillgängligt i skolan
 • Skolsköterska och kurator ska finnas på skolan
 • Skolan ska jobba mot all mobbing och kränkningar
 • Alla barn oavsett kön ska få samma chans att utvecklas
 • Alla barn har rätt till ett hem fritt från våld och missbruk
 • Sjukvård och mediciner ska vara avgiftsfria för barn
 • Barn ska inte bli vräkta från sina hem
 • Alla barn har rätt till fritid såsom fritidsgårdar och annat
 • Barn ska inte betala nerskärningar genom sämre fritid
 • Svenska företag ska aktivt motverka barnarbete
 • Rösträttsålder i lokala val ska sänkas till 16 år
 • Alla barn har rätt till en bra miljö i skolan och på fritiden
 • Elevdemokrati med inflytande på riktigt är en självklarhet
 • Alla vuxna som jobbar med barn och ungdomar ska utbildas i barnkonventionen, normkritik och genus ”

Besök deras hemsida och läs deras otroliga viktiga arbete för alla barns framtid.

www.ungaornar.se 

VI ÄR VÄLDIGT STOLTA ATT HA SAMARBETE MED EN SÅDAN VIKTIG ORGANISATION *

VILL DU BOKA LÄGER HOS OSS, GÅ IN PÅ :

https://sportscampsweden.se/trip/norje-boke-camping/

1216306419_resizedBRYGGANP1000271